Baza wiedzy

Nazwa
Podręcznik "Klauzule społeczne w praktyce"
Podręcznik dla JST i PES z modelem zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych.
Przejdź
Urząd Zamówień Publicznych
Przejdź
Biuletyn Zamówień Publicznych
Przejdź
Wzorcowe dokumenty w Bazie Wiedzy Urzędu Zamówień Publicznych
Przejdź
Platforma Zakupowa
Przejdź
Baza konkurencyjności
Przejdź
Przykładowa SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z załącznikami
Przejdź
Przykładowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Przejdź
Poradnik „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?”, Krajowa Rada Spółdzielcza, 2009
Przejdź
Poradnik „Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego”, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznań 2010
Przejdź
Publikacja „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007
Przejdź
Baza przedsiębiorstw Społecznych MRPiPS
Przejdź
Baza ofert PES prowadzona przez ROPS w Toruniu
Przejdź
Orzeczenie Trybunału (Czwartej Izby) z dnia 20 września 1988 r. Gebroeders Beentjes BV przeciwko Państwu Holenderskiemu (dotyczy konieczności uwzględniania aspektów społecznych w ogłoszeniu)
Przejdź
Społeczne Zamówienia Publiczne na stronie Urzędu Zamówień Publicznych
Przejdź
Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w Woj. Pomorskim
Przejdź
Wykaz Centrów Integracji Społecznej w Woj. Pomorskim
Przejdź
Baza danych o podmiotach ekonomii społecznej w Woj. Pomorskim
Przejdź
Publikacja „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej” pod red. J. Hausnera
Przejdź
„Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, biuletyn”, Fundacja Barka
Przejdź
Spółdzielnia Socjalna Drabina
Przejdź
Centrum Integracji Społecznej w Ustce
Przejdź
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Społecznych Sękowa
Przejdź
Plan postępowań o dzielenie zamówień publicznych Miasta Słupsk w 2020 roku
Przejdź
Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
Przejdź
Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016 – 2017
Przejdź
Regulamin udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński
Przejdź
ogólnopolska wyszukiwarka przedsiębiorstw społecznych
Przejdź
Wyszukiwarka Przedsiębiorstw Społecznych z województwa pomorskiego
Wyszukiwarka stworzona i prowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Dane w wyszukiwarce przedsiębiorstw społecznych pochodzą z informacji przekazywanych przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z województwa pomorskiego.
Przejdź