Baza wiedzy

Nazwa
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Przejdź
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Przejdź
Ustawa o samorządzie gminnym
Przejdź
Ustawa o samorządzie powiatowym
Przejdź
Ustawa o samorządzie województwa
Przejdź
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30.000 eur w Urzędzie Gminy Stargard
Przejdź
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)
Przejdź
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1057)
Przejdź
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1250, z późn. zm.)
Przejdź
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 176)
Przejdź
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 426 z późn. zm.)
Przejdź
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Beentjes (C-31/87)
Przejdź
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
Przejdź
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 Lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
Przejdź