Starosta Słupski zaleca swoim wydziałom stosowanie klauzul społecznych

We wrześniu 2020 r. swoim Zarządzeniem Starosta Słupski Paweł Lisowski wprowadził klauzule społeczne do zamówień publicznych o wartości do 30 tys. EUR. Nowelizacja Regulaminu udzielania zamówień o takiej wartości przygotowuje Starostwo Powiatowe do szerszego stosowania przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych klauzul i aspektów społecznych. Odtąd, pracownicy Starostwa, zgodnie z zaleceniem wynikającym z zarządzenia Starosty, powinni przeanalizować czy w danym zamówieniu jest możliwość zastosowania odpowiedniej klauzuli społecznej i ją zastosować, jeśli analiza taką możliwość potwierdzi. Takie rozwiązanie Powiat Słupski wypracował wspólnie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu "Model na więcej", którego celem jest m.in. zwiększenie dostępu do rynku usług publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej. Zależnie od celu, pożądanych korzyści społecznych, kosztów danego zamówienia oraz dostępności potencjalnych wykonawców na lokalnym rynku, w procedurze wyboru wykonawców możliwe będzie zastosowanie przez Starostwo Powiatowe następujących instrumentów: 

- zastrzeżenie udziału w postępowaniu wyłącznie do podmiotów będących zakładami pracy chronionej lub innymi podmiotami, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych i jednocześnie zatrudniających co najmniej 30% osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymienionych w ustawie,

- wprowadzenie w danym postępowaniu wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na umowy o pracę,

- uwzględnienie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności wymóg zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymienionych w ustawie,

- możliwość uwzględnienia aspektów społecznych w kryteriach oceny ofert,

- uwzględnienie w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,

- określenie w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz na dostawy cech materiału, produktu lub usługi, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowujących ten materiał, produkt lub usługę do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych,

-  wskazanie, aby usługi, roboty budowlane lub produkty dostarczane w ramach zamówienia posiadały określone oznakowanie odpowiadające przyznanym certyfikatom społecznym.