Sposoby i warunki zlecania

Sposoby i warunki zlecania

Możliwości zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej


Zlecanie w trybie pożytku publicznego, zlecanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zlecanie zadań finansowanych ze środków UE

Zadania publiczne są realizowane i finansowane przez administrację publiczną. W przypadku samorządu gminy czy powiatu realizatorami zadań publicznych są urzędy gmin/miast/starostwa powiatowe oraz wyspecjalizowane jednostki, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, samorządowe zakłady opieki zdrowotnej, szpitale czy też spółki komunalne. Realizacja zadań publicznych może być także – zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą o samorządzie województwa – zlecana podmiotom zewnętrznym, w tym także podmiotom ekonomii społecznej.
Samorządy terytorialne odpowiadają za realizację wielu, różnych zadań publicznych. Najczęściej dzieli się je na szeroko rozumiane usługi, dostawy towarów/produktów oraz roboty budowlane. Podmioty ekonomii społecznej najczęściej świadczą różnego rodzaju usługi, stąd wśród zadań samorządowych najbardziej dla nich interesujące są te, które mają charakter usługowy. Szczególne znaczenie mają tak zwane usługi komunalne, bo zaspokajają bieżące i ważne potrzeby zbiorowe mieszkańców. Do usług komunalnych zaliczyć można:

 • usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
 • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
 • usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo,
 • usługi transportu publicznego, transport zbiorowy, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), infrastruktura transportowa,
 • usługi zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
 • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, ich utylizacja, recycling,
 • gospodarowanie terenami zielonymi.

Zakres usług komunalnych zależy od kompetencji danej jednostki samorządu określonych prawem. Najszersze kompetencje mają w tym zakresie gminy. W praktyce podmioty ekonomii społecznej najczęściej świadczą usługi społeczne oraz usługi w zakresie gospodarowania terenami zielonymi.
Gmina, powiat i samorząd województwa realizują także kompleksowe programy w zakresie pomocy i polityki społecznej czy też programy zdrowotne, które obejmują szereg różnorodnych zadań służących pełniejszej realizacji potrzeb mieszkańców.
Realizacja większości zadań publicznych może być zlecane podmiotom zewnętrznym, decyzje w tym zakresie należą do władz samorządowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podstawowym sposobem zlecania realizacji zadań publicznych, w tym usług publicznych, są zamówienia publiczne.
Alternatywnym do zamówień publicznych sposobem jest zlecanie zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ten sposób dotyczy zlecania zadań wyłącznie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w ustawie prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom pozarządowym powinny być określone w rocznych i/lub wieloletnich programach współpracy przyjmowanych w drodze uchwał rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, a w przypadku administracji rządowej zarządzeń ministra czy wojewody.
Ustawy mogą określać także inne sposoby zlecania zadań publicznych, tak jest na przykład w przypadku zadań z zakresu zdrowia publicznego czy sportu (tabela 1). Odrębne sposoby dotyczą zlecania zadań finansowanych ze środków unijnych (tabela 2).

Tabela 1: wybrane sposoby zlecania realizacji zadań publicznych

Sposób zlecania zadań publicznych

Podstawa prawna

Zakres zadań

Potencjalni wykonawcy

Tryby zlecania zadań

Forma finansowania

Zamówienia publiczne o wartości równej lub większej niż 130 tys. zł

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Każde zadanie publiczne, którego wartość jest równa lub większa niż 130 tys. zł netto

Każda osoba fizyczna i prawna będąca w stanie zrealizować zamówienie, w tym także podmioty ekonomii społecznej, ale w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego

Podstawowy tryb zlecania to przetarg nieograniczony, ale ustawa przewiduje także 7 innych trybów

Zapłata za wykonywane zamówienie publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 tys. zł

Regulamin wewnętrzny zamawiającego oraz obowiązuje prawo

Każde zadanie publiczne, którego wartość jest mniejsza niż 130 tys. zł netto

Każda osoba fizyczna i prawna będąca w stanie zrealizować zamówienie, w tym także podmioty ekonomii społecznej, ale w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego

Zamawiający może określić różne tryby, najczęściej stosowanym jest zapytanie ofertowe

Zapłata za wykonywane zamówienie publiczne

Zlecanie zadań w sferze pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadania mieszczące się w sferze pożytku publicznego określone w ustawie

1.  Organizacje pozarządowe.

2.  Kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne.

3.  Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4.  Spółdzielnie socjalne.

5.  Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, a także nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Tylko w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Podstawowy tryb to otwarty konkurs ofert, ustawa przewiduje dodatkowo tryb pozakonkursowy oraz inne formy wsparcia realizacji zadań publicznych

Bezzwrotna dotacja

Zlecanie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ustawa o zdrowiu publicznym

Zadania mieszczące się w sferze zdrowia publicznego określone w ustawie

Każda osoba fizyczna i prawna będąca w stanie zrealizować zadanie, w tym także podmioty ekonomii społecznej, ale w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego

Konkurs ofert

Bezzwrotna dotacja

Zlecanie zadań z zakresu sportu

Ustawa o sporcie

Zadania mieszczące się w sferze sportu określone w ustawie

Jak w przypadku zlecania zadań w sferze pożytku publicznego.

Konkurs ofert

Bezzwrotna dotacja

Tabela 2: sposoby zlecania realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków unijnych

Sposób zlecania zadań publicznych

Podstawa prawna

Zakres zadań

Zlecający zadanie

Potencjalni wykonawcy

Tryby zlecania zadań

Forma finansowania

Zlecanie zadań o wartości do 20 tys. zł

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Każde

 

 

 

 

 

Każdy podmiot dysponujący środkami unijnymi

 

 

 

 

 

 

 

Każda osoba fizyczna i prawna będąca w stanie zrealizować zadanie, w tym także podmioty ekonomii społecznej, ale w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego

Bezpośrednio

Zapłata za wykonane zadanie publiczne

Zlecanie zadań o wartości powyżej 20 tys. zł do 50 tys. zł

Każde

Rozeznanie rynku

Zapłata za wykonane zadanie publiczne

Zlecanie zadań o wartości większej niż 50 tys. zł i mniejszej niż 130 tys. zł

Każde

Zasada konkurencyjności

Zapłata za wykonane zadanie publiczne

Zlecanie zadań o wartości równej lub większej niż 130 tys. zł 

Każde

Tylko podmioty niepubliczne nie stosujące PZP

Zasada konkurencyjności

Zapłata za wykonane zadanie publiczne

Zlecanie zadań o wartości równej lub większej niż 130 tys. zł 

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Każde

Tylko podmioty publiczne

Podstawowy tryb zlecania to przetarg nieograniczony, ale ustawa przewiduje także 8 innych trybów

Zapłata za wykonywane zamówienie publiczne

Każde zadanie, niezależnie od wartości

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mieszczące się w sferze pożytku publicznego

Tylko podmioty publiczne

Jak przy pożytku publicznym

Podstawowy tryb to otwarty konkurs ofert, ustawa przewiduje dodatkowo tryb pozakonkursowy oraz inne formy wsparcia realizacji zadań publicznych

Bezzwrotna dotacja

Podmioty ekonomii społecznej mogą więc ubiegać się o zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach różnych rodzajów prowadzonej przez siebie działalności.

Rodzaje działalności podmiotów ekonomii społecznej
a sposób zlecania zadań publicznych

Zamówienia publiczne


Model zlecania zdań publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych

Model opiera się o zlecanie zadań w formule zamówień publicznych. Klauzule społeczne, które są jego fundamentem, dotyczą wyłącznie zamówień publicznych. Dlatego dalej będziemy się koncentrować wyłącznie na zamówieniach publicznych. Więcej informacji o zlecaniu zadań w sferze pożytku publicznego i innych formach współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi znajdziecie m.in. w publikacji „Materiały dotyczące finansowych instrumentów współpracy samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych” oraz na portalu www.ngo.pl
Zamówienia publiczne, czyli umowy na realizację zadań publicznych finansowe ze środków publicznych, udzielane są w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Co do zasady stosuje się ją do udzielania zamówień, których wartość jest równa lub większa niż 130 tys. zł netto, choć ustawa przewiduje szereg wyjątków. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 tys. zł Zasady udzielania tego rodzaju zamówień określają sami zamawiający w regulaminach lub innych dokumentach wewnętrznych.
Prawo zamówień publicznych szczegółowo określa w jaki sposób i na jakich warunkach można udzielać zamówień. Przewiduje osiem trybów udzielania zamówień, ale podstawowym i w praktyce powszechnie stosowanych jest przetarg nieograniczony, w którym wziąć może udział każdy podmiot spełniający warunki określone przez zamawiającego. Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień jest ich konkurencyjność, czyli zagwarantowanie równego dostępu do możliwości realizacji zamówienia wszystkim uprawnionym podmiotom.
Najczęściej stosowanym trybem udzielenia zamówienia o wartości równej lub większej niż 130 tys. zł jest przetarg nieograniczony. Zamawiający organizując przetarg musi udostępnić publicznie ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację warunków zamówienia. Informacje, które powinny zostać zamieszczone w ogłoszeniu określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Uszczegółowieniem i rozwinięciem informacji zawartych w ogłoszeniu jest specyfikacja warunków zamówienia. Podstawowe jej elementy określone są w Prawie zamówień publicznych. SWZ musi zawierać co najmniej:

 • nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,
 • tryb udzielenia zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • termin wykonania zamówienia,
 • warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
 • wymagania dotyczące wadium,
 • termin związania ofertą,
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 • opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
 • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Aby ułatwić przygotowanie oferty, do specyfikacji warunków zamówienia zamawiający dołączają formularz oferty.

Przykład SWZ postępowania na prace ogrodniczo-porządkowe: 

W przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro najczęściej stosowanym trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe.


Przykład zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych:


Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i Prawem zamówień publicznych o realizację zamówień publicznych może ubiegać się każda osoba fizyczna i prawna, która jest wstanie to zrobić. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są możliwe, o ile przewiduje je prawo unijne i prawo krajowe. Swoistym odstępstwem od tej zasady są klauzule społeczne, w tym także te, które ułatwiają dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej.