Zapisy dotyczące klauzul społecznych, które powinna zawierać umowa

Zapisy dotyczące klauzul społecznych, które powinna zawierać umowa

Obowiązkowe zapisy umowy 


Jakie zapisy w umowie odnoszące się do klauzul są konieczne, a jakie nie są obligatoryjne?

Zastosowanie aspektów społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie rozwiązań dedykowanych przedmiotowej kwestii w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) w większości przypadków wymaga przygotowania również stosowanych zapisów do umowy w sprawie zamówienia publicznego, które będą określały zakres zobowiązania wykonawcy, uprawienia m.in. kontrolne po stronie zamawiającego w zakresie uwzględniania kwestii społecznych oraz sankcje w przypadku braku wywiązywania się z zobowiązań przez wykonawcę.

W zakresie rozwiązań, przy których przepisy ustawy PZP wskazują na obligatoryjność zawarcia w umowie w sprawie zamówienia publicznego stosownych zapisów dotyczących aspektów społecznych należy wskazać na klauzulę dotyczącą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ust. 1 i ust. 2  oraz klauzulę dotyczącą wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób z grup z defaworyzowanych zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

Z punktu widzenia prawidłowej realizacji zobowiązań podjętych w ramach składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obligatoryjnym wydaje się również określenie w umowie w sprawie zamówienia publicznego zobowiązań wykonawcy, sposobu kontroli oraz sankcji w przypadku zastosowania innych aspektów społecznych niż wymóg zatrudnienia osób marginalizowanych - na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP, jak również w przypadku zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert dotyczących aspektów społecznych, w szczególności w zakresie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczaniem społecznym. Mimo, iż PZP nie przewiduje bezpośrednich wymagań w tym zakresie, mogą one być zdefiniowane przez zamawiającego na zasadzie swobodnego kształtowania treści umów.

Podobnie w przypadku tzw. zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 oraz art. 361 ust. 1 i 2, z przepisów PZP nie wynika obowiązek określania w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zapisów dotyczących zobowiązania wykonawcy i weryfikacji jego realizacji przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż warunki umożliwiające ubieganie się o zamówienie zastrzeżone powinny być spełnione nie tylko na etapie składania oferty, ale w całym okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego rekomendowane jest, aby zamawiający zapewnił sobie skuteczną weryfikację spełniania tego wymogu na etapie realizacji zamówienia. W tym celu zamawiający może w umowie w sprawie zamówienia publicznego określić wymóg spełniania warunku zamówień zastrzeżonych w całym okresie realizacji zamówienia, sposób kontroli spełniania przedmiotowego warunku oraz sankcje z tytułu jego niespełniania.

W kolejnych artykułach zostały przedstawione przykładowe zapisy do umowy w sprawie zamówienia publicznego w odniesieniu do poszczególnych instrumentów pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniu publicznym – zarówno te których zawarcie w umowie jest obligatoryjne na podstawie przepisów ustawy PZP (art. 95 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2) jak również te, wobec których PZP nie precyzuje obowiązku zdefiniowania w umowie w sprawie zamówienia publicznego (art. 96 ust. 1 w zakresie nie odnoszącym się do zatrudnienia, art. 242 ust. 2 pkt 2, art. 91 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 94 ust. 1 i 2).


Zapisy w umowie dot. klauzuli pracowniczej

Przykłady zapisów w umowie w odniesieniu do zatrudnienia na umowę o pracę oraz uprawnień kontrolnych Zamawiającego w tym zakresie i konsekwencji za niespełnienie warunku 

W przypadku gdy zamawiający stwierdzi, że sposób świadczenia i okoliczności świadczenia czynności realizowanych w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, to w umowie w sprawie zamówienia publicznego muszą zostać określone informacje na temat obowiązków wykonawcy i uprawnień zamawiającego związanych z zatrudnieniem do realizacji wskazanych przez zamawiającego kategorii czynności osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcji, jakie zostaną zastosowane w przypadku niewywiązywania się z obowiązku przez wykonawcę.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące PZP używa określenia stosunek pracy, które jest szersze niż umowa o pracę. Stosunek pracy może powstać na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, powołania czy mianowania.

Przykład

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby wykonujące następujące kategorie czynności w zakresie realizacji zamówienia: ……….. (powinny zostać wymienione kategorie czynności) będą przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (gdy dotyczy) zatrudnione na podstawie stosunku pracy przez cały czas świadczenia tych czynności w ramach realizacji Umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia o którym mowa w pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji Umowy wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu Umowy.

3. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji Umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę (lub równorzędnych) osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Zamawiający w każdym czasie, może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania Umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych w oświadczeniu potwierdzającym zatrudnienie tych osób na podstawie stosunku pracy w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego kategorie czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/10 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy) oraz liczby dni w miesiącu w okresie realizacji umowy w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

7. Zarówno niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, uniemożliwienie kontroli w tym zakresie jak i stwierdzony przez Zamawiającego brak zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na podstawie stosunku pracy, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego kategorie czynności.

Klauzula zatrudnieniowa w umowie na realizację zadania publicznego

Przykłady zapisów w umowie, które gwarantować mają zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy

Zamawiający może zdecydować się na określenie w ramach wymagań związanych z realizacją zamówienia aspektów społecznych, w tym m.in. wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób defaworyzowanych na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. W takim przypadku ma on obowiązek wskazać w SWZ oraz w umowie w sprawie zamówienia publicznego liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

Przykład

1. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osoby bezrobotnej, spełniającej przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. W przypadku rozwiązania zatrudnienia przez osobę bezrobotną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia rozwiązania zatrudnienia. O każdym przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z osobami o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego

2. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 1 w terminie 20 dni roboczych od daty podpisania umowy poprzez przedstawienie Zamawiającemu dowodów zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu osoby bezrobotnej z powołaniem czasookresu zatrudnienia, kopie dokumentów dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych (imię i nazwisko osoby bezrobotnej wskazanej do zatrudnienia zgodnie z pkt. 1 nie podlega anonimizacji) oraz dokumentów poświadczających status osoby bezrobotnej, w szczególności kopie zgłoszenia oferty pracy przedstawione Powiatowemu Urzędowi Pracy lub odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub w kraju, w którym Wykonawca ma swoją siedzibę oraz odpis wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy lub wskazany organ dokumentu kierującego osobę bezrobotną do pracy.

3. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji Umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osoby bezrobotnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego (z zastrzeżeniem pkt. powyżej) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia zatrudnienia osoby bezrobotnej,

Dokumenty żądane przez Zamawiającego mogą obejmować oświadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej z powołaniem czasookresu zatrudnienia, kopie dokumentów dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych oraz dokumentów poświadczających status osoby bezrobotnej, w szczególności kopie zgłoszenia oferty pracy przedstawione Powiatowemu Urzędowi Pracy lub odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub w kraju, w którym Wykonawca ma swoją siedzibę oraz odpis wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy lub wskazany organ dokumentu kierującego osobę bezrobotną do pracy.

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie dokumentów przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego będzie uznawane za niezatrudnienie wymaganej przez zamawiającego osoby bezrobotnej.

5. W przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej zarówno na podstawie braku przedłożenia wskazanych w pkt. 2 oraz 3 dokumentów jak również na podstawie udokumentowanych ustaleń zamawiającego wynikających z przeprowadzonej kontroli, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

6. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej trwającego w sumie dłużej niż 30 dni kalendarzowych w trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do podwojenia wysokości kary umownej określonej w pkt. 5.

W przypadku gdy zamawiający na podstawie art. 96 ust. 1 PZP określa inne niż wymóg zatrudnienia osób defaworyzowanych, wymagania związane z aspektami społecznymi, w umowie w sprawie zamówienia publicznego powinien sprecyzować metody weryfikacji tak postawionego wymogu na etapie realizacji zamówienia oraz ewentualne sankcje z tytułu braku realizacji zobowiązania.

Przykład

Zamawiający zlecając usługę przewozu osób na terenie gminy, powiatu bądź też konkretnego obiektu np. turystów oraz innych osób na terenie ogrodu zoologicznego czy obiektu przyrodniczego, może postawić wymóg dotyczący przeprowadzenia szkolenia dla osób obsługujących przewóz osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotowy wymóg szkoleniowy może dotyczyć tylko osoby bezrobotnej, jeżeli zamawiający jednocześnie definiuje wymóg zatrudnienia osoby bezrobotnej albo wszystkich osób wykonujących usługę przewozu.


Przykładowe zapisy umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu … dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu). Szkolenie powinno obejmować minimum…godzin na temat... (szczegółowy opis tematu zależy od wyboru tematu szkolenia) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia zarówno przez przedstawicieli wykonawcy jak i inne osoby/podmioty, z których usług będzie korzystał wykonawca w przedmiotowym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji szkolenia w miejscu jego przeprowadzenia. W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o planowanym terminie i miejscu szkolenia nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia będzie podpisany przez przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawiciela zamawiającego protokół kontroli przeprowadzenia szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr … do umowy.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1) za nieprzeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu) w wysokości …% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § …

2) za nieprzeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu), w terminie, o którym mowa w § …, w wysokości ….% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §…, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż ….%*

*wartość kary umownej z tytułu braku przeprowadzenia szkolenia.


Załącznik nr … do umowy

Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu).

Sporządzony dnia…………….… w ……………….… w zakresie umowy nr ……………z dnia ……………………. dotyczącej realizacji zamówienia na ………………………………………..1. W kontroli przeprowadzenia szkolenia uczestniczyli:

Ze strony zamawiającego:

..................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

Ze strony wykonawcy:

..................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)


2. Wynik kontroli dotyczącej przeprowadzenia szkolenia:

Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu) w dniu……..

Opóźnienie wykonawcy w przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy/zasad obsługi osób niepełnosprawnych (do decyzji zamawiającego w kontekście realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia co będzie tematem szkolenia) dla osób oddelegowanych do realizacji zamówienia publicznego, które będą realizowały usługi przewozu osób (kierowcy i ewentualne osoby konieczne do obsługi przejazdu) wyniosło……. dni.


3.  Ostateczny wynik kontroli:

Pozytywny*) – Zamawiający potwierdza, że szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

Pozytywny*) – Zamawiający potwierdza, że szkolenie zostało przeprowadzone po terminie wymaganym w Umowie. Opóźnienie liczone w dniach wyniosło ………….

Negatywny*) – Zamawiający stwierdza, że szkolenie nie odbyło się.

* niepotrzebne skreślićNiniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla zamawiającego i jednym dla wykonawcy.................................................                                                                                                 ................................................

(przedstawiciel/e zamawiającego)                                                                                      (przedstawiciel/e wykonawcy)

Kryteria oceny ofert


Sposób przeniesienia kryteriów oceny ofert do umowy 

Zgodnie z art. 242 ust. 2 pkt 2 PZP zamawiający może w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert uwzględnić aspekty społeczne. Kryteria społeczne mogą dotyczyć zatrudnienia osób defaworyzowanych do realizacji zamówienia, innych form integracji społeczno-zawodowej realizowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia np. szkoleń, odniesienie do zasad sprawiedliwego handlu, konkretnych etykiet społecznych, wymogów w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym niż minimalny wymagany obligatoryjnie dla danego przedmiotu zamówienia. Tak naprawdę katalog aspektów społecznych możliwych do zastosowania jako pozacenowe kryterium oceny ofert jest bardzo szeroki i ograniczony jedynie zachowaniem związku z przedmiotem zamówienia. Na podstawie ustawy PZP zamawiający, który stosuje aspekty społeczne w ramach kryteriów oceny ofert nie ma obowiązku wskazywania na zapisy w tym zakresie w umowie. Jednak biorąc pod uwagę m.in. zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji konieczne jest, aby deklaracja podjęta na etapie składania oferty, która miała wpływ na przyznanie punktów i tym samym uzyskanie przewagi danego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została zrealizowana na etapie wykonania umowy, i aby zamawiający przewidział środki pozwalające na weryfikację tego faktu. Poniżej zostały przedstawione przykładowe zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku zastosowania jako kryterium oceny ofert wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych. 


Przykład

1. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert zatrudnienia……… osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykonawca ma obowiązek nie później niż 30 dni kalendarzowych po podpisaniu niniejszej umowy (wyznaczenie terminu jest uzależnione od długości trwania umowy i wymagań jakie w tym zakresie określi zamawiający, należy jednak wyznaczyć termin, który będzie realny na znalezienie i zatrudnienie nowej osoby niepełnosprawnej i tym samym realizację zobowiązania przez wykonawcę) przedstawić zamawiającemu dowód zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu takich osób z powołaniem czasookresu zatrudnienia oraz co miesiąc aktualizować te informacje w postaci pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby zamawiającego nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem okresu wskazanego na złożenie pierwszego oświadczenia.

2. Każde oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zaangażowaniu do realizacji zamówienia określonej w punkcie 1 liczby osób niepełnosprawnych, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia do realizacji zamówienia w terminie …..dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby posiadającej taki status.

4. Za brak przedstawienia oświadczenia w terminach, o których mowa w pkt. 1, ustala się karę umowną dla wykonawcy w wysokości …..zł za każdorazowy brak przedstawienia oświadczenia.

5. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezatrudnienia do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez niego liczby osób niepełnosprawnych, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości …..% wartości umowy.

Klauzula zastrzeżona

Rekomendacje w zakresie ujęcia klauzuli zastrzeżonej w umowie 

W przypadku tzw. zamówień zastrzeżonych jak zostało wskazane powyżej przepisy PZP nie przewidują obowiązku przygotowania przez zamawiającego zapisów w SWZ czy w umowie w sprawie zamówienia publicznego odnoszących się do weryfikacji wymogów z art. 94 ust. 1 na etapie realizacji zamówienia. Mając jednak na uwadze obowiązek spełniania warunków udziału w postępowaniu przez cały okres realizacji zamówienia, w tym w szczególności warunku zamówień zastrzeżonych, który był jedną z podstaw kwalifikujących dany podmiotu do udziału w postępowaniu, rekomendowane jest określenie w umowie w sprawie zamówienia publicznego wymagań dotyczących ciągłości w spełnianiu warunku, jego weryfikacji oraz sankcji. Poniżej zostały przedstawione przykładowe zapisy umowy w przypadku zastosowania art. 94 ust. 1 PZP.


Przykład

1. Wykonawca zobowiązuje się, że celem jego działalności, lub działalności wyodrębnionej jednostki realizującej zamówienie, przez cały okres obowiązywania umowy będzie integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją społeczną.

2. Wykonawca zobowiązuje się,  że przez cały okres realizacji umowy utrzyma minimalny wskaźnik zatrudnienia osób zagrożonych marginalizacją społeczną wskazanych przez zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo w każdym okresie zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków określonych w paragrafie 1 i 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić takie oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.

4. W przypadku naruszenia postanowień umownych określonych w paragrafach 1,2,3 przedmiotowej umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości …% wynagrodzenia wskazanego na comiesięcznej fakturze za wykonanie zamówienia.

Klauzula usługowa

Przykłady zapisów, których celem jest zapewnienie spełnienia warunków klauzuli usługowej przez wykonawcę

Podobnie jak w przypadku klauzuli zastrzeżonej, warunki klauzuli usługowej muszą być spełnione w momencie przystąpienia do postępowania. Nie ma więc obowiązku uwzględniania ich w umowie. Jeżeli jednak zamawiający z jakiś powodów chce mieć pewność, że te warunki będą spełnione przez okres realizacji zamówienia, to musi je uwzględnić w umowie.

Przykład

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania umowy:

 - celem jego działalności będzie realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną,

- nie będzie działał w celu osiągnięcia zysku, będzie przeznaczał całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie będzie przeznaczał zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- będzie utrzymywał strukturę zarządzania lub strukturę własnościową opierające się na współzarządzaniu lub akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników.

2. Zamawiający ma prawo w każdym okresie zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w paragrafie 1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić takie oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo w każdym okresie zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób marginalizowanych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić takie oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.

4. W przypadku naruszenia postanowień umownych określonych w paragrafach 1,2 przedmiotowej umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości …% wynagrodzenia wskazanego na comiesięcznej fakturze za wykonanie zamówienia.

Przygotowując dokumentację postępowania z klauzulami społecznymi warto skorzystać z poradników umieszczonych w zakładce Społeczne Zamówienia Publiczne na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.