Ocena efektów stosowania klauzul społecznych

Ocena efektów stosowania klauzul społecznych

Kluczowe pytania o rezultaty

Pytania, na które zamawiający powinien znaleźć odpowiedź

Ocena efektów stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych jest bardzo istotnym, ale trudnym działaniem. Istotnym, gdyż pozwala ocenić, czy stosowanie aspektów społecznych jest uzasadnione, czyli czy przynosi zamierzone korzyści społeczne. Trudnym, gdyż żadne regulacje prawne takiej oceny wprost nie wymagają, nie ma również jeszcze wypracowanych, sprawdzonych sposobów postępowania w tym zakresie, a przeprowadzenie takiej oceny wymaga niekiedy dodatkowych wysiłków i nakładów ze strony zamawiającego.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pieniądze publiczne muszą być wydawane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Stąd wynika pośrednio obowiązek, aby zamawiający upewnił się, że stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych pozwala osiągać zamierzone efekty i jest po prostu opłacalne. Niezależnie od tego, każdy zamawiający sam powinien być zainteresowany, na ile efektywnie wydatkowane są środki będące w jego dyspozycji.

Zamawiający musi także pamiętać, że stosowanie aspektów społecznych pozwala uwzględniać korzyści społeczne, ale jest to dodatkowy cel, który może osiągnąć zamawiający udzielając zamówienia publicznego. Głównym celem jest skuteczne, efektywne, terminowe i o dobrej jakości zrealizowanie zamówienia publicznego. Do dbałości o realizację tego celu zobowiązuje zamawiającego zarówno Prawo zamówień publicznych, jak i ustawa o finansach publicznych. Zamawiający musi więc także oceniać stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych pod kątem potencjalnych skutków z punktu widzenia realizacji zamówienia. Jeżeli uwzględnienie aspektów społecznych w sposób istotny może obniżać skuteczność, efektywność, jakość zamówienia lub wydłużać termin jego realizacji, to zamawiający powinien z tego zrezygnować lub przynajmniej dobrze rozważyć taką możliwość.

Ocena stosowania aspektów społecznych powinna odpowiadać na następujące, kluczowe pytania:

 • czy stosowanie aspektów społecznych nie wpływa negatywnie na realizację zamówień publicznych?
 • jakie korzyści społeczne przyniosło stosowanie aspektów społecznych?
 • czy osiągnięte korzyści są większe niż dodatkowe koszty związane ze stosowaniem aspektów społecznych?


Efekty bezpośrednie, pośrednie i długofalowe

Różne wymiary korzyści z zastosowania klauzul społecznych

W dalszej części skoncentruję się na ocenie efektów stosowania czterech kluczowych mechanizmów, czyli klauzul społecznych, ale można odnieść to także do pozostałych rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne.

Możliwość stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przewidziana została po to, aby można było osiągać dodatkowe korzyści społeczne. Niekiedy określa się je jako społeczną wartość dodaną. Te korzyści mają różnorodny charakter i wymiar, w zależności od rodzaju zastosowanej klauzuli oraz skali, zakresu i czasu jej stosowania. Można mówić o trzech poziomach czy te rodzajach efektów stosowania klauzul społecznych: bezpośrednich, pośrednich i długofalowych.

Bezpośrednie pojawiają się w trakcie realizacji zamówienia i wynikają wprost z zastosowania wymogów objętych klauzulami. Pośrednie to efekty, które dzięki zastosowaniu klauzuli zostają osiągnięte po zakończeniu realizacji zamówienia. Długofalowe, to korzyści społeczne, które mają trwały charakter i pojawiają się w dłuższym okresie i z reguły dotyczą problemów społecznych istotnych dla mieszkańców i zamawiającego.

O ile efekty bezpośrednie i pośrednie można oceniać zarówno zbiorczo, jak i w odniesieniu do pojedynczego zamówienia z klauzulą społeczną, o tyle efekty długofalowe wymagają konsekwentnego stosowania nie tylko klauzul społecznych, lecz także innych działań służących ich osiąganiu. Jeżeli na przykład taką długofalową korzyścią jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, to stosowanie wymogu zatrudniania takich osób przy realizacji zamówień publicznych powinno być uzupełnieniem innych działań aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami.


Przykład efektów stosowania klauzuli zatrudnieniowej w stosunku do osób bezrobotnych

Zamawiający w praktyce na razie dość rzadko oceniają efekty stosowania klauzul społecznych, a jeżeli to robią, to ograniczają się do oceny efektów bezpośrednich. Przede wszystkim dlatego, że mogą to stosunkowo prosto zrobić jeszcze w trakcie realizacji zamówienia, najczęściej w oparciu o informacje przekazane przez wykonawcę. Ocena efektów pośrednich czy długofalowych wykracza poza okres realizacja zamówienia, więc zamawiający musi sam zebrać potrzebne do oceny informacje. I najczęściej tego nie robi. Ocena efektów pośrednich pozwala zamawiającym stwierdzić, czy efekty bezpośrednie mają trwały charakter, czy nie były tylko chwilowe. W wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej chodzi o to, żeby zatrudnić ją na okres realizacji zamówienia, ale po to, aby taka osoba zdobyła doświadczenie i kompetencje zawodowe, aby uwierzyła w siebie i w konsekwencji miała większe szanse na znalezienie trwałego zatrudnienia. 

Z kolei efekty długofalowe pozwalają uświadomić sobie zamawiającym, w jaki sposób klauzule społeczne mogą przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych gmin czy powiatów, jak wkomponować to narzędzie inne działania służące rozwiązywaniu tych problemów, aby klauzule mogły uzupełniać i wzmacniać efekty lokalnej polityki społecznej.

Poniżej w tabelach znajduje się opis najczęściej uwzględnianych efektów - korzyści społecznych wynikających ze stosowania klauzul społecznych na trzech poziomach wraz z proponowanymi głównymi wskaźnikami ich oceny oraz sposobami weryfikacji tych wskaźników.

Bezpośrednie efekty zastosowania klauzul społecznychGłówne efekty Wskaźniki Sposób weryfikacji
Zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula zatrudnieniowa).
 • liczba zatrudnionych,
 • okres zatrudnienia,
 • liczba zatrudnionych w podziale na rodzaje grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • dokumentacja postępowania,
 • sprawozdania z realizacji zamówienia,
 • oświadczenia wykonawcy,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i status zatrudnionych,
 • wyniki kontroli realizacji zamówienia przez zamawiającego.

Realizacja zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej lub inne podmioty zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (klauzula zastrzeżona, klauzula usługowa).
 • liczba zamówień z aspektami społecznymi, których wykonawcą są podmioty ekonomii społecznej,
 • rodzaje zamówień realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej powtarzalnie realizujących określone rodzaje zamówień.Dokumentacja postępowań.
Zatrudnienie przy realizacji zamówień pracowników na umowy o pracę (klauzula pracownicza).
 • liczba pracowników zatrudnionych na umowy o pracę przy realizacji zamówień,
 • średni wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. • dokumentacja postępowania,
 • sprawozdania z realizacji zamówienia,
 • oświadczenia wykonawcy,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • wyniki kontroli realizacji zamówienia przez zamawiającego.   


Pośrednie efekty zastosowania aspektów społecznych pojawiające się po zakończeniu realizacji zamówienia


Główne efekty Wskaźniki Sposób weryfikacji
Zwiększenie szans na znalezienie stałego zatrudnienia przez osoby zagrożone marginalizacją społeczną
Liczba osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznych zatrudnionych do realizacji zamówienia, które po jego zakończeniu kontynuowały zatrudnienie u wykonawcy lub podjęły pracę u innego pracodawcy
 • informacje od wykonawcy
 • informacje od osób zatrudnionych,
 • informacje służb zatrudnienia i pomocy społecznej.
Zwiększenie lub podtrzymanie zatrudnienia przez podmioty ekonomii społecznej oraz integracji osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Porównanie liczby zatrudnionych, w tym osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przed i po realizacji zamówienia.
Informacje od podmiotów ekonomii społecznej

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej

 • pozyskanie nowych lub doskonalenie doświadczeń, umiejętności i kompetencji dzięki realizacji zamówienia,
 • wzmocnienie potencjału wykonawczego (maszyny, urządzenia, pomieszczenia) dzięki realizacji zamówienia,
 • nowe usługi lub produkty.
Informacje od podmiotów ekonomii społecznej
Zwiększenie partycypacji pracowniczej
Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej realizujących zamówienia, w których stosowane są formy partycypacji pracowniczej.
Informacje od podmiotów ekonomii społecznej
Zwiększenie uspołecznienia świadczenia usług społecznych
Wzrost liczby zamówień dotyczących usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.
Dane zamawiającego pozwalające porównać np. rok do roku
Zwiększenie liczby lokalnych miejsc pracy, w tym związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę
Wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, w tym liczby miejsc pracy związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę
Dane zamawiającego pozwalające porównać np. rok do roku

Część danych umożliwiających dokonanie oceny efektów pośrednich jest w posiadaniu zamawiającego, jednak większość musi być pozyskana od wykonawców, przy czym już po zakończeniu realizacji zamówienia. Oznacza to, że udzielenie tych informacji będzie zależało od chęci i dobrej woli pracodawcy.

Długofalowe efekty wynikające ze stosowania aspektów społecznychGłówne efekty Wskaźniki Sposób weryfikacji
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców, w tym w poszczególnych grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wzrost wartości wskaźników dotyczących bezrobocia oraz wskaźnika dotyczącego liczby pracujących na 1000 mieszkańców.
Wartości wskaźników publikowane przez GUS-BDL porównywane w kolejnych latach stosowania aspektów społecznych 
Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej
Wzrost liczby działających lokalnie podmiotów ekonomii społecznej
Informacje z Ośrodków Wsparcia Ekonomii społecznej porównywane w kolejnych latach stosowania aspektów społecznych
Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej
Wzrost liczby zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej
Informacje z Ośrodków Wsparcia Ekonomii społecznej porównywane w kolejnych latach stosowania aspektów społecznych
Zwiększenie skuteczności i efektywności działań publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej
Zwiększenie skuteczności i efektywności działań publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej
Informacje z powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie porównywane w kolejnych latach stosowania klauzul społecznych
Koszty zaniechania – oszczędności w wydatkach publicznych
Wielkość środków publicznych, które udało się zaoszczędzić dzięki efektom stosowania klauzul społecznych.
Kalkulacje własne zamawiającego


Badanie długofalowych skutków stosowania klauzul społecznych ma sens jedynie wtedy, gdy były one konsekwentnie stosowane w danym okresie i mogły mieć wpływ na zatrudnienie czy sytuację podmiotów ekonomii społecznej. Jeżeli klauzule stosowane były incydentalnie, to oczywiście nie ma sensu oceniać ich wpływu społecznego. Zauważalne zmiany wymagają czasu, więc ocena długofalowych efektów stosowania klauzul społecznych powinna być dokonywana w dłuższych okresach, na przykład na przestrzeni 3, 5 czy 10 lat.


Ocena efektów klauzul w praktyce

Jakie informacje warto zbierać i po co?

To, o co zamawiający powinien zadbać, czyli absolutne minimum, to ocena na pierwszym poziomie, czyli ocena efektów bezpośrednich. Wymaga to zbierania informacji o liczbie zatrudnionych oraz liczbie podmiotów ekonomii społecznej realizujących zamówienia. Nie jest to skomplikowane, gdyż informacje te są dostępne u zamawiającego oraz u wykonawcy realizującego zamówienie. Istotne jest, aby zamawiający gromadził te informacje w sposób systematyczny, gdyż pozwoli to na ocenę bezpośrednich efektów stosowania klauzul społecznych, a w przyszłości ocenę i długofalowych skutków.

Taką ocenę bezpośrednich skutków stosowania klauzul społecznych prowadzą na przykład miasta, które wprowadziły zarządzenia dotyczące obowiązku stosowania klauzul społecznych, czyli Warszawa i Częstochowa. Ułatwia to monitorowanie i ocenę stosowania klauzul społecznych, gdyż w obu przypadkach w zarządzeniach wskazane są jednostki odpowiedzialne za nadzór nad stosowaniem klauzul społecznych. Prezydent Częstochowy wyznaczył do tego od 2018 roku Wydział Polityki Społecznej (wcześniej był to Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych), a Prezydent m.st. Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Dzięki temu wiadomo na przykład, że w latach 2013-2017 w Częstochowie dzięki zastosowanym klauzulom społecznym zamówienia realizowało 31 podmiotów ekonomii społecznej, a zatrudnionych zostało 760 osób. W Warszawie natomiast 01.10.2015 r. do 31.03.2017 dzięki stosowaniu klauzul społecznych do realizacji zamówień zostało zaangażowanych 4 710 osób na podstawie umowy o pracę.

W przypadku niedużej skali udzielanych zamówień i niewielkiej liczby zamawiających w gminie, czy powiecie, gromadzenie takich danych jest proste, trzeba to robić systematycznie. W dużych miastach, gdzie różnych wydziałów i jednostek miejskich jest kilkadziesiąt czy kilkaset, wymaga stworzenia mechanizmu zbierania od tych jednostek informacji o zastosowanych klauzulach społecznych i ich efektach bezpośrednich. Takie mechanizmy w oparciu o wspomniane zarządzenia zostały stworzone w Warszawie i Częstochowie.


Przykład zestawienia podstawowych informacji umożliwiających ocenę efektów bezpośrednich stosowania klauzul społecznych

Klauzula zastrzeżona Klauzula usługowa Klauzula zatrudnieniowa Klauzula pracownicza
Liczba postępowań
Liczba udzielonych zamówień
Liczba realizowanych zamówień, w których pojawiły się problemy ze spełnianiem warunków klauzuli
Najczęstsze rodzaje zamówień
Liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę
Liczba zatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w rozbiciu na poszczególne grupy)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej i/lub zakładów pracy chronionej realizujących zamówienie

Analizując dane dotyczące bezpośrednich efektów stosowania klauzul społecznych warto także zwrócić uwagę na skalę przypadków, w których wykonawcy nie byli w stanie dotrzymać warunków objętych klauzulami. Jeżeli ta skala jest duża, to zmawiający powinien zastanowić się nad przyczynami niespełniania klauzul przez wykonawców i podjąć działania służące zmniejszeniu skali tego zjawiska. Może to wynikać na przykład zbyt wysokich wskaźników dotyczących zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wtedy w kolejnych zamówieniach ten wskaźnik może zostać obniżony. Przyczyną może być brak wiedzy po stronie wykonawcy, jak wypełnić warunki objęte klauzulą, a wtedy na przykład zamawiający może wesprzeć wykonawcę wiedzą w tym zakresie. Generalnie ocena bezpośrednich efektów powinna odpowiedzieć na pytanie, czy zostały one osiągnięte, a jeżeli nie, to jakie są tego przyczyny.

Z punktu widzenia zamawiającego istotna jest także ocena tego, czy zastosowanie klauzul społecznych negatywnie nie wpływa na realizację zamówień. Taka ocena nie powinna mieć charakteru jednostkowego, ale dotyczyć na przykład wszystkich zamówień z klauzulami społecznymi udzielonymi w ciągu roku. Jeżeli powtarzają się w tych zamówienia problemy z jakością, terminowością czy efektywnością realizacji zamówień, to jest to powód do przeanalizowania przez zamawiającego przyczyn tych problemów. Chodzi o to, żeby zamawiający upewnił się, że negatywny wpływ na realizację zamówienia wynika rzeczywiście z zastosowania aspektów społecznych, a nie innych przyczyn. Na przykład istotne zwiększenie ceny realizacji zamówienia, w którym wykonawca ma zatrudnić osoby bezrobotne, nie musi wiązać się bezpośrednio z faktem zatrudnienia, a wynika często z wysokich kar, jakie zamawiający przewidział za nie spełnienie tego obowiązku przez cały okres realizacji zamówienia. Wysokość tych kar jako potencjalne ryzyko, wykonawca wkalkulowuje w cenę zamówienia i stąd jej wzrost. Wiedząc o tym, zamawiający w kolejnych postępowania może odpowiednio skorygować wysokość kar dla wykonawcy za nie spełnianie wymogów społecznych.

W przypadku, w którym wykonawca wie, na podstawie analizy postępowań, że zastosowanie określonego rozwiązania wpływa negatywnie na realizację zamówienia, to powinien – jeżeli jest to możliwe – odpowiednio je skorygować lub zrezygnować z jego stosowania, być może zastępując je innym, które także pozwala osiągnąć korzyści społeczne.

Wraz z nabywaniem doświadczeń w stosowaniu klauzul społecznych warto, aby zamawiający rozważył możliwość przeprowadzenia oceny efektów pośrednich i długofalowych, wykorzystując do tego własne dane dotyczące udzielonych zamówień, informacje pozyskiwane od wykonawców np. w formie ankiet, informacje od służb zatrudnienia i służb pomocy społecznej dotyczące tego, czy osoby wcześniej zatrudnione w ramach zamówień, nie stały się ponownie ich beneficjentami, czy danych statystycznych w przypadku efektów długofalowych.

Pozostając na poziomie oceny efektów bezpośrednich zamawiający może także dodatkowo przeprowadzić analizę kosztów i korzyści. Wymaga to uwzględnienia z jednej strony dodatkowych nakładów związanych ze stosowaniem klauzul społecznych, z drugiej efektów/korzyści i porównania ich. Aby to porównanie było możliwe obie strony tego zestawienia trzeba wyrazić w pieniądzach. Nie zawsze jest to proste, ale taka analiza może pozwolić zamawiającemu opłacalność stosowania klauzul społecznych. Taka analiza kosztów i korzyści jest użyteczna także z tego powodu, że niekiedy stosowanie klauzul społecznych pociąga za sobą dodatkowe koszty, czy to w postaci dodatkowej pracy po stronie zamawiającego, czy to z dodatkowymi nakładami po stronie wykonawcy, co skutkuje wzrostem ceny realizacji zamówienia. Dlatego w ocenie stosowania aspektów społecznych zamawiający powinien uwzględniać nie tylko efekty, lecz także koszty, żeby przekonać się, czy osiągane korzyści przewyższają koszty, czyli, że to się opłaca.

Przykład takiej analizy dla konkretnego zamówienia, przy realizacji którego dzięki klauzuli zatrudniono 3 osoby bezrobotne pokazano w poniższej tabeli.Koszty
Korzyści
Rodzaj Sposób kalkulacji
Wartość w zł
Rodzaj
Sposób kalkulacji
Wartość w zł
Dodatkowy czas poświęcony przez pracowników zamawiającego na czynności związane z monitorowaniem i oceną stosowania klauzuli społecznej
Dodatkowo 40 godzin pracy x 30 zł/godzinę
1200,00
Oszczędności w finansach publicznych związane z niewypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych dla osób zatrudnionych
3 osoby x 10 miesięcy realizacji zamówienia x 665,70 zł
19971,00
Dodatkowy koszt związany z ryzykiem zatrudnienia osób bezrobotnych po stronie wykonawcy
Wkalkulowany w cenę realizacji zamówienia i powodujący jej wzrost o 5 tys. zł
3000,00
Dodatkowy wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych
3 osoby x 10 miesięcy x 300 zł podatku x 38,08% podatku dla gminy
3427,20
Razem: 4200,00
Razem: 23 398,2
Bilans: +19 198,20


Przyjęte kwoty są jedynie przykładowe.